بسترسازی خودپرداز

برای بهره برداری از هر دستگاه خودپرداز نیاز است تا زیرساخت های آن آماهده شود

زیرساخت بهره برداری از خودپرداز

1- دریچه خودپرداز

برای اینکه از دستگاه استفاده شود نیاز است تا به ابعاد فیس دستگاه دریچه ایجاد شود

این دریچه با استاندارد دستگاه مشخص می شود و باید در دیوار یا شیشه یا ورق ایجاد گردد.

2- برق و ارت

برای استفاده از دستگاه نیاز است برقکاری انجام شود و چاه ارت یا میله ارت نصب گردد

3- سایبان خودپرداز

برای دید بهتر و محافظت در مقابل نور خورشید و باران از سایبان با برند بانک استفاده می شود

4- سطل خودپرداز

برای جلوگیری از ریختن کاغذ خودپرداز از سطل خودپرداز استفاده می گردد.

5-تابلو خودپرداز

برای دیدی بهتر از تابلوهای نمای خودپرداز بالای دستگاه استفاده می گردد.